Odgovorno za jutri
Danes delamo odgovorno
za boljši jutri!
Odgovorno za jutri logookvir

Varnost in kakovost izdelkov

Naš cilj je, da porabniki uživajo v varnih, kakovostnih in okusnih izdelkih Perutnine Ptuj. Visoko kakovost izdelkov zagotavljamo z doslednim izvajanjem internega sistema Kakovost – varnost – sledljivost in integriranim proizvodnim sistemom, ki nam omogoča sledljivost od njive do vilice. Vse faze procesa, od obdelave polj, pridelave in priprave krme, reje in skrbi za živali, transporta, proizvodnje do distribucije izdelkov, so strogo nadzorovane. Kakovost izdelkov zagotavljamo tudi z delovanjem po sistemih mednarodnih standardov kakovosti, vsakodnevnimi analizami, stalnim veterinarskim nadzorom, internimi in zunanjimi presojami, pregledi in inšpekcijami.

Hlev Slatinšek

Odgovorno do okolja

Učinkovito ravnanje z okoljem je ena naših pomembnejših strateških usmeritev. Uveden imamo sistem ravnanja z okoljem, ki nas vodi k nenehnemu zmanjševanju vpliva in tveganj za okolje ter k zmanjševanju stroškov ravnanja z okoljem. Vlaganja in uvajanje novih tehnologij načrtujemo tako, da zmanjšujemo emisije in nadzorujemo porabo naravnih virov.

K skrbi za okolje smo zavezani vsi zaposleni.

pika
pika
kosilo

Odgovorno do družbe

Zavedamo se, da s svojim delovanjem pomembno vplivamo na družbo in lokalne skupnosti na vsaki lokaciji. Z lokalnimi skupnostmi gojimo partnerske odnose ter skrbimo za ustrezen razvoj, kar pozitivno vpliva na delovanje Skupine. Kot odgovorno podjetje z izvajanjem pokroviteljstev in donacij del svojega poslovnega uspeha vračamo v družbo in lokalne skupnosti.

zaposleni

Odgovorno do zaposlenih

Skupina Perutnina Ptuj smo eden večjih delodajalcev v regiji in zavedamo se, da so motivirani zaposleni ključ do uspeha vsakega podjetja. Zato ustvarjamo varna delovna mesta za vse zaposlene, skrbimo za izobraževanja in njihov poklicni razvoj, spodbujamo zdrav način življenja ter primerno usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti.

Nefinančno poročilo Skupine Perutnina Ptuj jasno odraža resni pristop in strateško usmeritev k trajnostnemu razvoju.
V poročilu poročamo o svojih ekonomskih, okoljskih in družbenih vplivih.

Nefinančno poročilo Skupine Perutnina Ptuj (PDF)
Non-financial report