Trajnost

Imamo celovit pristop k trajnosti, osredotočeni smo na socialno, okoljsko in ekonomsko skrbništvo. Samo s celovitim pristopom lahko naredimo transformacijske in trajne spremembe.

pic-trajnost.png

Fokusna področja

Skupina Perutnina Ptuj

Trajnost Skupini Perutnina Ptuj izjemno pomeni, zato jo obravnavamo kot zelo pomembno. Družba prihodnosti je po našem trdnem prepričanju zgolj trajnostna družba. V letu 2022 smo se zato aktivno lotili priprave certificiranega izračuna ogljičnega odtisa na ravni celotne Skupine, ki bo namenjen kot podlaga za pripravo 'tailor made' Trajnostne strategije in ogljičnega managementa. Ob investicijah v okoljske projekte smo v letu 2022 vzporedno namenili veliko pozornost projektom povečevanja deleža lastnih obnovljivih virov energije. Ob bioplinski elektrarni, ki uspešno deluje že od leta 2012, smo v letu 2022 pripravili strateški načrt investicij v sončne elektrarne. V prihodnjih treh letih tako načrtujemo investicije v vsaj 10 MWp lastnih sončnih elektrarn, kar bo bistveno povečalo delež obnovljivih virov energije v naši porabi.

Perutnina Ptuj bo zmeraj nadgrajevala dobre prakse in vpeljevala nove trende v panogi. Kot prvi v regiji smo uvedli poseben standard piščancem prijazne reje in certificirali vzrejo brez antibiotikov. Dobro počutje živali je prednostna naloga in tako bo ostalo tudi v prihodnje.

 

Skrb za dobrobit živali

Naš celostni sistem upravljanja uporabljamo tudi na področju zagotavljanja dobrobiti živali. V vseh obratih za rejo Skupine Perutnina Ptuj in naših rejcev pri skrbi za dobrobit živali upoštevamo politiko kakovosti, zagotavljanja varne hrane in varstva okolja. Pri upravljanju dobrobiti živali upoštevamo osnovna načela, ki so skladna z veljavno zakonodajo in vsemi nacionalnimi in mednarodnimi standardi, ki jih izvajamo. Na podlagi tega, in ob upoštevanju zahtev strank ter potrošnikov, stalno izobražujemo zaposlene, da jih ozaveščamo o dobrobiti živali, ter načela dobrobiti živali upoštevamo v vseh proizvodnih postopkih. Skrbimo tudi za tehnološki napredek v vseh procesih in na vseh področjih, kjer je mogoče olajšati, poenostaviti in izboljšati pričakovano življenjsko dobo in zagotoviti dobrobit živali. Med vzrejo, zakolom, transportom in predelavo smo etično zavezani k zdravju in humanemu ravnanju s perutnino. Do namernega zlorabljanja ali grdega ravnanja z brojlerji imamo ničelno toleranco. Naš poslovni model reje perutnine združuje rejo s strani pogodbenih rejcev in rejo v naših lastnih obratih. Reja pri pogodbenih rejcih je v letu 2020 znašala 95 % celotne reje Skupine Perutnina Ptuj. Pri tem ni prišlo do nobenih neskladnosti z zakoni, predpisi in standardi, ki jih upoštevamo.

 

 

Ljudje

Zavedanje pomena varstva in zdravja pri delu ter požarne varnosti je naša prednostna naloga. Ves čas si prizadevamo za varno in zdravo delovno okolje na vseh področjih in za vse zaposlene. Na ravni Skupine Perutnina Ptuj delujejo neuradni odbori za varstvo pri delu in požarno varnost. V vsaki državi je na voljo strokovnjak z ustreznimi kompetencami in izobrazbo. Če je obrat majhen, najamemo zunanjo strokovno službo. Visoko stopnjo varnosti na področju proizvodnje zagotavljamo z uvajanjem naprednih tehnologij in sodobne opreme ob upoštevanju najnovejših dosežkov znanosti in tehnologije ter z uvajanjem varne mehanizacije in avtomatizacije delovnih procesov. Prizadevamo si ustvariti varno okolje za vse posameznike, ki na kakršen koli način sodelujejo z našim podjetjem, kot so naši kupci, dobavitelji, vlagatelji in pogodbeni partnerji. Naš cilj je čim bolj zaščititi naše zaposlene in naše premoženje. Vsa podjetja Skupine Perutnina Ptuj zato zaposlujejo strokovno osebje in sodelujejo z notranjimi in zunanjimi strokovnimi službami. Pri svojem delovanju upoštevamo veljavno zakonodajo vsake posamezne države. Sistem upravljanja je odvisen od stopnje tveganja, števila zaposlenih in dejavnosti.

Naravni viri

Voda

V okviru sistema ravnanja z okoljem določamo letne cilje porabe vode, da bi zmanjšali porabo pitne vode. V naših družbah uporabljamo merilnike porabe vode (priključene tako na javno kot na notranje omrežje), ki jih redno vzdržujemo in preverjamo. Porabo beležimo tedensko in izdelujemo mesečna poročila, letno ocenjujemo tudi uspešnost doseganja zastavljenih ciljev. Vsako odstopanje od zastavljenih ciljev analiziramo in ukrepamo s korektivnimi ukrepi.

Skupina Perutnina Ptuj je v letu 2019 začela z obsežnim naložbenim ciklom, katerega pomemben del so tudi tako imenovane okoljske naložbe. Na ravni Skupine vlagamo v nove čistilne naprave za odpadne vode iz predelovalne industrije. V BiH smo novo čistilno napravo zagnali leta 2021, v Sloveniji in Srbiji pa leta 2022.

Vse čistilne naprave so opremljene z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami (BAT) za odpadne vode iz klavnic in predelovalnih obratov.

Nova čistilna naprava v Mesni industriji Ptuj bo razbremenila mestno čistilno napravo in hkrati zmanjšala količino odpadne vode.

Uporabljamo tudi krožno gospodarstvo. Tako več kot 95 % odpadkov, ki nastajajo v proizvodnem procesu, ponovno uporabimo ali energetsko izrabimo (bioplin).

Ravnanje z odpadki

Skupina Perutnina Ptuj ima izdelan načrt ravnanja z odpadki, ki je skladen z veljavno zakonodajo in v katerem določamo način ravnanja z odpadki. Upoštevamo načelo preprečevanja nastajanja odpadkov, nastale odpadke pa ločeno zbiramo in razvrščamo, recikliramo ali pa iz njih pridobivamo energijo. Nadzorujemo količino ločenih in mešanih odpadkov ter stroške, povezane z odlaganjem odpadkov. V Odboru za kakovost in ravnanje z okoljem obravnavamo mesečna, polletna in letna poročila ter po potrebi ukrepamo glede ločevanja, odlaganja odpadkov, stroškov in podobnega. Za vsako poslovno enoto in podjetje v Skupini smo določili tudi letne cilje. V Sloveniji uporabljamo našo bioplinarno za proizvodnjo bioplina in predelavo organskih odpadkov (predvsem perutninskih iztrebkov in odpadne maščobe) v organska gnojila. Organske odpadke uporabljamo kot surovino za anaerobno razgradnjo za proizvodnjo energije in jih nato recikliramo v gnojilo. To pomaga zmanjšati količino odpadkov in stroške njihovega odlaganja. V Sloveniji imamo tudi obrat beljakovinskih koncentratov, v katerem predelujemo živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi. S tem sklenemo materialni krog in zmanjšamo vpliv na okolje.

Kmetijstvo

V Skupini Perutnina Ptuj se s kmetijskimi dejavnostmi ukvarjamo zgolj v Sloveniji in v manjšem obsegu v Srbiji. Zemljo obdelujemo s ciljem zmanjševanja vpliva na okolje. Naše vodilno načelo je ohranjanje trajne rodovitnosti kmetijskih zemljišč, trajnostna obdelava tal in varovanje virov pitne vode. Uporabljamo sodobno tehnologijo obdelave tal z izborom najkakovostnejših semen in sort kmetijskih pridelkov. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev uporabljamo takšna, ki čim manj onesnažujejo tla in vodo, ne škodujejo koristnim mikroorganizmom in žuželkam ter nimajo negativnih posledic za okolje.

Zmanjšanje mehanskega vpliva

Za zmanjšanje mehanskega vpliva na okolje uporabljamo:

  • ohranjevalno obdelavo tal,
  • večkratno obdelavo tal v enem prehodu,
  • pokrovne rastline z učinkom rahljanja tal in izboljšanja strukture tal.
     

Ohranjanje biotske raznovrstnosti

Za ohranjanje biotske raznovrstnosti tal, ki jih obdelujemo, uporabljamo:

  • široko kolobarjenje,
  • pozelenitev ornega zemljišča,
  • vmesne pokrovne rastline za čebeljo pašo,
  • stročnice,
  • območja ekološkega pomena.