Skip to main content

24. redna letna skupščina Perutnine Ptuj d.d.

Ptuj, 30. avgust 2017 – Na današnji 24. redni letni skupščini Perutnine Ptuj d.d., na kateri je bilo navzočih 10.569.259 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 98,67 % delnic z glasovalno pravico, so delničarji družbe potrdili vse predlagane sklepe.

Delničarji družbe so se seznanili z revidiranim letnim poročilom Perutnine Ptuj d.d. in Skupine Perutnina Ptuj za leto 2016. Bilančni dobiček za poslovno leto 2016 v višini 6.700.300,70 evrov ostane v celoti nerazporejen. Sklep so potrdili z 94,45-odstotno večino.

Skupščina je soglasno podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2016.

Zaradi prenehanja mandatov članom nadzornega sveta družbe, Antonu Chernkykhu,  Igorju Malevanovu in Denisu Manceviču, je skupščina družbe imenovala nadomestne člane nadzornega sveta družbe – predstavnike delničarjev. To so Evgeny Zverev, Helena Ploj Lajovic in Polona Marinko.

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe Perutnina Ptuj d.d. in konsolidiranih računovodskih izkazov Skupine Perutnina Ptuj, za poslovno leto 2017 so delničarji potrdili družbo Deloitte Revizija d.o.o., Ljubljana.

»Skupina Perutnina Ptuj je v letu 2016 krepila položaj vodilnega ponudnika živil iz perutninskega mesa v regiji jugovzhodne Evrope in kljub izpostavljenosti številnim tržnim nihanjem na prioritetnih trgih ustvarila bistveno boljši poslovni rezultat kot leto poprej. Uspešnejše poslovanje gre pripisati predvsem učinkom povečane prodaje izdelkov z višjo dodano vrednostjo na tujih trgih, prodajnih rezultatom na novih trgih ter učinkom optimizacije poslovanja,« je poslovanje Skupine Perutnine Ptuj v letu 2016 komentiral Tibor Šimonka, predsednik uprave Perutnine Ptuj.

________________

Dodatne informacije:
Barbara Stopinšek, vodja odnosov z javnostmi, Perutnina Ptuj d.d.
E: barbara.stopinsek@perutnina.eu

Deli objavo