Skip to main content

25. redna letna skupščina Perutnine Ptuj d. d.

Ptuj, 30. avgust 2018 – Na današnji 25. redni letni skupščini Perutnine Ptuj d.d., na kateri je bilo prisotnih 98,68 % delnic z glasovalno pravico, so se delničarji družbe seznanili z letnim poročilom Perutnine Ptuj d.d. in Skupine Perutnina Ptuj za leto 2017, mnenjem pooblaščenega revizorja ter poročilom nadzornega sveta.

S 94,45-odstotno večino je bil sprejet nasprotni predlog delničarja SIJ d.d., in sicer da se bilančni dobiček za poslovno leto 2017 v višini 14.650.455 evrov uporabi na naslednji način. Del bilančnega dobička v višini 4% osnovnega kapitala, kar znaša 1.821.482,20 evrov se nameni za izplačilo dividende delničarjem, kar predstavlja 0,17 evrov bruto na delnico. Preostali del bilančnega dobička v višini 12.828.972,80 evrov ostane nerazporejen.

Skupščina je soglasno podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2017.

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe Perutnina Ptuj d.d. in konsolidiranih računovodskih izkazov Skupine Perutnina Ptuj za poslovno leto 2018 je skupščina imenovala družbo KPMG Slovenija d.o.o.

»Perutnina Ptuj je nadpovprečno zdravo in uspešno podjetje, kar je rezultat uspešnega poslovanja v zadnjih treh letih in učinkov optimizacije poslovanja. V skladu z zastavljeno strategijo krepimo internacionalizacijo poslovanja. Rast izvoza v letu 2017 je 6-odstotna. Intenzivno rast beležimo na trgih, kjer delujejo naša trgovska podjetja, uspešni smo na ključnih izvoznih trgih in na trgih Bližnjega vzhoda, pričele pa so se tudi prodajne aktivnosti na ruskem in ameriškem trgu,« je poslovanje komentiral Tibor Šimonka, predsednik uprave Perutnine Ptuj.

 

Barbara Stopinšek
Vodja odnosov z javnostmi /Head od Public Relations
Vodja blagovne znamke Poli/Brand Manager Poli
____________________________
Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva c. 10, SI-2250 Ptuj
T:+38627490200, M:+38651333200
Barbara.Stopinsek@perutnina.eu www.perutnina.com

Deli objavo