Skip to main content

26. redna letna skupščina Perutnine Ptuj d.d.

Ptuj, 29. avgust 2019 – Na današnji 26. redni letni skupščini Perutnine Ptuj d.d., na kateri je bilo prisotnih 99,20 % delnic z glasovalno pravico, so delničarji družbe med drugim odločali o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2018 in izglasovali iztisnitev malih delničarjev.

Skupščina družbe se je seznanila z letnim poročilom Perutnine Ptuj d.d. in Skupine Perutnina Ptuj za leto 2018, mnenjem pooblaščenega revizorja ter poročilom nadzornega sveta. Z 99,99-odstotno večino je bil sprejet predlog uporabe bilančnega dobička družbe, ki ostane nerazporejen. Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2018 znaša 8.404.090,77 evrov in je sestavljen iz prenesenega čistega poslovnega izida v višini 1.891.852,72 evrov ter čistega poslovnega izida poslovnega leta v višini 6.512.238,05.

Skupščina je podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018. S funkcije člana nadzornega sveta družbe delničarji družbe odpokličejo Simona Černetiča.

Delničarji družbe so z 99,99-odstotno večino podprli iztisnitev malih delničarjev družbe, ki v osnovnem kapitalu predstavljajo 0,8% vseh delnic. Vse delnice družbe, katerih imetnik ni glavni delničar, t.j. HEMIAK INVESTMENTS LIMITED, zmanjšane za število lastnih delnic družbe Perutnina Ptuj d.d., se prenesejo na glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine upravičencem v višini 22,34 evrov za vsako delnico družbe Perutnina Ptuj d.d.. Denarna odpravnina je enaka znesku denarnega izplačila za delnico, določenem v prevzemni ponudbi in najvišjemu znesku, po katerem je glavni delničar pridobival delnice družbe Perutnina Ptuj.

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe Perutnina Ptuj d.d. in konsolidiranih računovodskih izkazov Skupine Perutnina Ptuj skupščina imenuje družbo Deloitte Revizija d.o.o. Ljubljana za obdobje treh let.

 

Barbara Stopinšek 
Vodja odnosov z javnostmi/Head of PR
Vodja BZ Poli/Poli Brand Manager 
____________________________ 
Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, SI-2250 Ptuj 
T:+38627490200, F:, M:+38651333200 
Barbara.Stopinsek@perutnina.eu www.perutnina.com

Deli objavo