Skip to main content

Uspešno poslovanje Skupine Perutnina Ptuj v letu 2021

Ključne poudarke iz poslovanja Skupine Perutnina Ptuj v letu 2021 predstavljamo v nagovoru generalnega direktorja Skupine Perutnina Ptuj Enverja Šišića.

 

“Spoštovane sodelavke in sodelavci, poslovni partnerji in lastniki

Poslovno leto 2021, ki je za nami, je bilo zahtevno in intenzivno v smislu dinamičnih sprememb zunanjih okoliščin s pomembnim vplivom na naše poslovanje. Kljub temu smo v Skupini Perutnina Ptuj z učinkovitim vodenjem in upravljanjem vseh poslovnih procesov, s stalnim osredotočanjem in dvigovanjem učinkovitosti na vseh ravneh našega delovanja, krepitvijo vodilnih tržnih pozicij naših močnih in prepoznavnih blagovnih znamk ustvarili odličen poslovni rezultat.

V Skupini Perutnina Ptuj smo v letu 2021 ustvarili 342 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je za 16- odstotkov več kot v preteklem letu. Ustvarili smo 49 milijonov evrov dobička pred amortizacijo (EBITDA), kar je en milijon več v primerjavi z lani. Dosegli smo 14-odstotno maržo EBITDA, kar predstavlja 2-odstotno zmanjšanje glede na leto prej.

Proizvedli in prodali smo več kot 113.000 ton mesa in izdelkov, kar predstavlja 11-odstotno rast. Na povečanje prodaje je vplival predvsem večji obseg prodaje v Bosni in Hercegovini, Srbiji ter Avstriji. Prodaja izdelkov iz perutninskega mesa (klobase, pripravljeni izdelki) se je povečala za dobrih 5-odstotkov in dosegla skoraj 41.000 ton. V letu 2021 smo kljub težkim razmeram zaradi epidemije covid-19, nadaljevali z intenzivnim investicijskim ciklom, pri čemer smo za investicijska vlaganja v skupini namenili 26 milijonov evrov. Z dodatnim zaposlovanjem smo skupno število zaposlenih povečali za 8-odstotkov.

Še vedno trajajoča epidemija covid-19

Epidemija covid-19, ki se je nadaljevala v letu 2021, naše živilske industrije ni prizadela tako intenzivno kot nekatere druge dejavnosti. Če pogledamo trg, je v Sloveniji naš glavni prodajni kanal t.i. maloprodajni segment preko katerega smo uspeli nadomestiti izpad iz segmenta Ho-Re-Ca, in sicer s povečanjem prodaje v trgovskim sistemom. Tudi na naših tradicionalnih trgih jugovzhodne Evrope, kjer imamo močne in prepoznavne blagovne znamke, smo lani zabeležili rast prodaje v primerjavi z letom poprej.

Večji vpliv smo občutili na izvoznih evropskih trgih, kjer naše blagovne znamke niso tako močne in prodajamo več v segmentu HoReCa. Bistveno je, da smo se pravočasno odzvali z inovativnimi pristopi ter uspeli prodajo preusmeriti v druge prodajne kanale.

Občuten dvig stroškov

Na stroškovno stran poslovanja je v letu 2021 pomembno vplivala občutna podražitev energentov in strateških surovin (pšenica, koruza, soja, olje), pomožnih materialov in storitev. Dvig stroškov smo deloma uspeli nadomestiti z dvigom prodajnih cen, z notranjimi optimizacijami in s povečanjem produktivnosti, avtomatizacijo nekaterih procesov, z investicijami v krčenje proizvodnih stroškov in v večjo energetsko učinkovitost.

Strateške naložbe v krepitev poslovnega modela

Srednjeročni plan Skupine Perutnina Ptuj je zavzeti vodilne tržne deleže na vseh tradicionalnih trgih jugovzhodne Evrope, kjer imamo močne in prepoznavne blagovne znamke. V skladu s tem so zastavljeni in v teku tudi investicijski projekti v vseh štirih državah, kjer imamo vertikalno integrirano proizvodnjo, v Sloveniji, na Hrvaškem, BiH in v Srbiji.

V Srbiji najmanj 30 milijonov evrov za investicije

V Srbiji imamo celotno vertikalno integrirano verigo že vzpostavljeno, a je kmetijska struktura izredno nestabilna, zato intenzivno vlagamo v lastno infrastrukturo, s čimer bomo na dolgi rok znižali proizvodne stroške in dosegli pomembno cenovno konkurenčno prednost. V Bački Topoli tako gradimo lastne farme, ki jih bomo upravljali sami. V letu 2021 smo realizirali izgradnjo prvega kompleksa novih najsodobnejših farm z zmogljivostjo vzreje dva milijona piščancev letno. V letu 2022 odpiramo drugi tak kompleks novih farm. V letu 2021 med drugim realizirali tudi izgradnjo dodatnih silosnih kapacitet, da bomo lahko v času žetve odkupili največjo možno količino žitaric, ki so naše strateške surovine.

Poleg novih farm bomo v Srbiji investirali tudi v posodobitev klavnice, novo predelavo in valilnico. Do leta 2025 načrtujemo tukaj investirati najmanj 30 milijonov evrov.

Večji investicijski projekti na Hrvaškem in BiH

V BiH je v načrtu širitev predelave za proizvodnjo klobas, najsodobnejša tehnološka opremljenost in povečanje klavniških kapacitet, avtomatizacija klavnice in nova valilnica. Posebej pomembna investicija je v povečanje silosnih zmogljivosti in sušilnice na Hrvaškem. To nam bo omogočalo neposreden odkup strateških surovin od lokalnih proizvajalcev in imelo neposreden vpliv na optimizacijo stroškov. Na Hrvaškem bomo investirali tudi v povečevanje primarne proizvodne baze, povečanje klavniških kapacitet in posodabljanje proizvodnje.

V Sloveniji priprave na glavno naložbo – nadgradnja klavnice

V fazi projektiranja je osrednja naložba v nadgradnjo klavnice na Ptuju. Gre za več milijonsko naložbo, ki ne pomeni samo posodobitve proizvodnih linij in opreme, temveč vključuje celovito prenovo v gradbenem smislu in tehnološke opreme. Za investicijo so že zagotovljena potrebna sredstva, v načrtu je tudi hkratna modernizacija Tovarne krmil.

Skupina Perutnina Ptuj je od vstopa strateškega lastnika v 2019 začela z obsežnim investicijskim ciklom, katerega pomembne del so naložbe v trajnost. Poleg zmanjšanja obremenitev okolja, je cilj izgradnje nove najsodobnejše čistilne naprave za odpadne vode iz klavnice in predelave, zmanjšanje obremenitve mestne čistilne naprave. V nove čistilne naprave za odpadne vode vlagamo na ravni skupine. V BiH smo novo čistilno napravo zagnali v letu 2021, medtem ko bosta v Sloveniji in Srbiji zagnani v letu 2022.

Osredotočenost na nemoteno delo v skladu z najvišjimi standardi, skrb za kupca in razvoj so naša prioriteta tudi prihodnje. Vlagali bomo v naše močne in prepoznavne blagovne znamke ter razvijali nove izdelke v skladu s pričakovanji in potrebami različnih ciljnih skupin. Naša razvojna prizadevanja potrjujejo tudi sodobni prehranski trendi, ki dajejo še večji pomen okolju in živalim prijazno, trajnostno in lokalno. Zato v liniji Natur Premium promoviramo in nudimo meso iz t.i. piščancem prijazne reje, ki je v porastu in vedno bolj prepoznavno, na Hrvaškem smo prvi v dejavnosti uvedli t.i. vzrejo brez uporabe antibiotikov. V prihodnje bomo v Perutnini Ptuj sledili svojemu poslanstvu, ki je ustvarjanje trendov in novih standardov v panogi.

Trdno sem prepričan, da nam bo z zavzetostjo in angažmajem vseh sodelavcev in sodelavk tudi v prihodnjem letu 2022 vnovič uspelo upravičiti zaupanje in podporo deležnikov Skupine Perutnine Ptuj.”

 

Deli objavo