5. E-mail dobrodošlice i upitnik za registraciju

Kada smo kliknuli na link-vezu <Nastaviti sa stvaranjem računa> (<Continue account creation>), tada:
1. Od Ariba sistema dobijemo e-poštu - pismo za dobrodošlicu i uspješnu registraciju na Aribu

slika1-7a_0.png

2. Dok na ekranu nam se otvori nov prozor za ispunjavanje upitnika koji ste dobili od Perutnine.

slika1-8a_0.png

Dobavljač sada mora popuniti Upitnik za registraciju. Upute su u prilogu ispod.
A - U gornjem desnom uglu je vreme za koje se mora ispuniti upitnik i poslati Perutnini
B - – U gornjem lijevom uglu je link-veza koja nas vrati na početnu stranu u Aribi

Polja koja dobavljač mora popuniti u Upitniku za registraciju su:

1. * - crvena zvjezdica je oznaka da su to obavezna polja koja moraju biti popunjena kako bi poslali odgovore. Isto obavezna polja za popuniti su ona koja u opisu imaju u zagradama naznačeno da su obavezna (mandatory):

slika1-9

2. Kad se popune sva obavezna polja tada se klikne na: <Pošalji cijeli odgovor>(<Submit Entire Response>) i tada dobijemo slijedeće na ekranu: "Pošalji odgovor"(<Submit this response>), gdje kliknemo na: <OK>

Napomena: Dobavljač također može kliknuti na <Spremi skicu> (<Save Draft>), ako nije ispunio sve podatke i želi sljedeći put nastaviti - na ovaj način podaci će se spremiti!

slika1-10